“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ฉบับแรกของไทย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” เป็นฉบับแรก โดยทางเถรสมาคมเห็นด้วย กับการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้ เพราะปัจจุบันพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคต่างๆมากมาย

ซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญคือ พุทธศาสนิกชนมักถวายอาหารเฉพาะที่ญาติผู้ล่วงรับชอบทาน ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีรสชาติหวาด มัน และเค็ม ซึ่งอาหารในกลุ่มนี้หากทานเป็นประจำต่อเนื่องจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไต เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด ตามมาได้

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับนี้ มีหลักปฏิบัติประกอบด้วย5 หมวด 37 ข้อ คือ หมวดที่1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์แห่งชาติ หมวดที่ 2 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัย หมวดที่ 3 ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย หมวดที่ 4 บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม และหมวดที่ 5 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนซึ่งเป็นชาวพุทธศาสนิกชนทุกคน ควรพึงละลึกถึงสุขภาพของพระสงฆ์เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านกาย ใจ สามารถปฏิบัติธรรม เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนิกชน ให้กับพุทธศาสนิกชนได้อย่างยั่งยืน ต่อไป ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.